Ivana Sáčková – obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

a) Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník), jejímž předmětem je nákup a prodej vzdělávacích produktů a služeb (dále jen předmět koupě), kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek http://www.ivanasackova.cz
b) Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících a prodávajícího, kterým je fyzická osoba podnikatel:

Ivana Sáčková

Trnečkova 537/45
683 01 Rousínov, Česká Republika
Telefon: 776 309 157
IČ: 456 19 786
DIČ: CZ6559300209

V souladu s § 262 odst. 1 obchodního zákoníku se smluvní vztah řídí v otázkách těmito obchodními podmínkami blíže neupravenými obchodním zákoníkem i v případě, že kupujícím je fyzická osoba-spotřebitel, tím není vyloučena právní úprava na ochranu spotřebitele, zejména ust. § 51a-65 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) a zákona č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOS).

c) Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tematice.

II. Objednávka

a) Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na adrese http://www. ivanasackova.cz. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky http://www. ivanasackova.cz/objednavka. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce http://www. ivanasackova.cz/obchodni-podminky, a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

III. Kupní cena, daňový doklad

a) Ve shrnutí objednávky a na webové adrese http://www. ivanasackova.cz/objednavka najdete cenu produktu nebo služeb. Prodávající je plátce DPH.

b) Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad - fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení produktů nebo služeb.

IV. Způsob a forma platby

a) Způsob platby: Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.

b) Možnosti plateb:
     1. Bankovním převodem na korunový účet fyzické osoby podnikatele Ivany Sáčkové
     2. Online platební kartou: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro.

c)  Forma platby: Platba je možná pouze jednorázově, platba na splátky není možná

d) Zákazník je povinen uhradit fakturu s uvedením správného variabilního symbolu platby, jinak prodávající nebude schopen platbu identifikovat a včas poskytnout požadované plnění

e) Splatnost kupní ceny je do 14 dnů od uzavření smlouvy (od data vystavení faktury), není-li uvedeno jinak. Závazek zákazníka uhradit cenu za produkt či službu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

f)  V případě prodlení s úhradou jakékoliv částky (kupní ceny), kterou je zákazník povinen zaplatit, se zákazník zavazuje zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny produktu/služby.

g) Bonusy: Všechny bonusy, na které má kupující nárok (výčet bonusů je na webové adrese http://www. ivanasackova.cz, budou zaslány po uhrazení částky.

h) Za zakoupené produkty/služby na webu http://www. ivanasackova.cz, fyzická osoba podnikatel Ivana Sáčková ručí zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz.

i) Odstoupení je možno provést elektronickou formou na emailu: info@ivanasackova.cz s prohlášením, že od smlouvy kupující odstupuje a s přiložením kopie faktury - daňového dokladu. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně produktu/služby. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem.

j) Produkty/služby na webu http://www. ivanasackova.cz, si kladou za cíl, aby opravdu pomohly všem, kteří si jej zakoupí.

V. Odpovědnost

a) Odpovědnost za obsah webu: Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

VI. Ochrana údajů

a) Prohlášení prodávajícího: Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v přihlášce, jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.

b) Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným
zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

c) Celé znění Ochrany osobních údajů najdete na této adrese: http://www. ivanasackova.cz/ochrana-udaju.pdf

VII.  Podmínky pro školení a workshopy

a) Účastník se na školení - workshop přihlašuje prostřednictvím objednávky vybraného produktu, odesláním prodejního formuláře, a to nejpozději 2 dny před jeho začátkem. Pozdější přihlášky je možno akceptovat po předchozí telefonické nebo emailové  domluvě.

b) Online přihlášky jsou prodávajícím potvrzovány na email, který byl uveden účastníkem na prodejním formuláři. Spolu s potvrzením je zaslána účastníkovi faktura s datem splatnosti ceny za školení - workshop.

c) Zařazení účastníků na školení – workshop je uskutečněno podle pořadí uhrazených přihlášek. Účastník bude vyrozuměn v případě, že nebude zařazen z důvodů naplněné kapacity.

d) Cena školení - workshopu včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH,  je  uvedena na webu prodávajícího. Cena je vždy uvedena i na prodejním formuláři.

e) Účastník se zavazuje uhradit cenu školení - workshopu dle splatnosti uvedené na doručené faktuře, nejpozději však ke dni konání školení - workshopu, a to převodem na účet prodávajícího, jestli není dohodnuto jinak. Po uhrazení kupní ceny zašle prodávající účastníkovi daňový doklad.

f) Prodávající si vyhrazuje umožnit po předchozí konzultaci uhradit účastníku cenu za školení - workshop v hotovosti v den jeho konání. V případě platby v hotovosti obdrží účastník daňový doklad u prezence.

g) Prodávající si vyhrazuje právo na případnou změnu termínu školení - workshopu, přednáškového sálu či zrušení školení - workshopu z organizačních a provozních důvodů. V případě změny termínu či zrušení školení - workshopu má účastník právo na vrácení 100% ceny školení - workshopu nebo absolvovat školení - workshop v náhradním termínu nebo si vybrat jiný produkt prodávajícího ve stejné ceně.

h) Prodávající nenese žádnou zodpovědnost za nedostatky ve službách kterékoliv třetí strany, kterou využívá při svých vlastních službách. Dále nenese zodpovědnost na zranění, škody a ztráty vzniklé účastníkům.

i) Odesláním prodejního formuláře uděluje účastník výslovný souhlas s pořízením fotek, video a audio nahrávek ze školení - workshopu.

j) Školení - workshopy podléhají právní ochraně dle autorského práva, účast na školení - workshopu neopravňuje účastníka získané znalosti vyučovat a ani jinak komerčně využívat a vydávat za své.

k) Prosím účastníky, aby ostatní nerušili svým pozdním příchodem. Prezence účastníků začíná 30 minut před zahájením školení - workshopu, není-li uvedeno jinak.

l) Storno podmínky

  1. Žádost a zrušení /odhlášení zašlete emailem na adresu info@ivanasackova.cz Při zrušení objednávky je nutné uvést Vaše jméno, email a číslo variabilního symbolu objednávky.
  2. Pokud se odhlásíte více jak 14 dní před datem konání semináře, vrátíme Vám 100% z uhrazené ceny. Místo vratky má účastník možnost již uhrazenou cenu převést na jiný termín školení – workshopu nebo koupi jiného produktu z nabídky poskytovatele v plné ceně školení - workshopu.
  3. Pokud se odhlásíte méně než 14 dní před datem konáním semináře, bude Vám účtován storno poplatek ve výši 100% ceny školení - workshopu. Účastník však má možnost již uhrazenou cenu převést na koupi jiného produktu z nabídky poskytovatele v plné ceně školení - workshopu nebo absolvovat školení - workshop v náhradním termínu, bude-li se opakovat nebo může za sebe poslat náhradníka.
  4. Peníze Vám budou vráceny na stejný účet, ze kterého byly prostředky uhrazeny poté, co bude ze strany účastníka na emailovou adresu poskytovatele doručeno potvrzení o přijetí opravného daňového dokladu.
  5. Účastníkovi, který zruší/odhlásí svoji objednávku méně než 2 dny přede dnem konání školení - workshopu, vzniká povinnost uhradit účastnický poplatek.
  6. Účastník může za sebe poslat náhradníka, kterého si sám najde. Storno poplatek se neplatí a celá platba je přesunuta k novému účastníkovi.
  7. Pokud se účastník akce nezúčastní, účastnický poplatek se nevrací.

VIII. Závěrečná ustanovení

a) Pokud mezi prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.

b)Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 3. 7. 2015. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek http://www. ivanasackova.cz popřípadě dalšími informačními kanály. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách http://www.ivanasackova.cz a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.